รุ่น 5 ปีการศึกษา 2510
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่
1
น.ส.วรรณี มโนมัยวงศ์  
2
นายวรา เจริญรุ่งนภาพร กองอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กทม
3
น.ส.ประคอง ประสิทธิ์พร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก
4
นายพิฑูล เข็มทอง กทม.
5
นายไพบูลย์ อำนาพร โรงเรียนวัดเจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
6
นายสมไชย อินบุญมา -  
7
นายพิชัย ศิริไพศาล -  
8
นายสฤษดิ์ สุวรรณอำไพ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
9
น.ส.ทองใบ ไชยโชติ -  
10
น.ส.จรูญศรี เวศน์เรืองสันติ -  
11
นายทองพูน สวรรณเพ็ญ -  
12
น.ส.นพรัตน์ ชาติพรหม -  
13
นายธีรศักดิ์ อิ่มธีรนนท์ บ.อิ่มพร จำกัด ลาดพร้าว กทม
14
นายจรัส ประสิทธิ์เพียรชัย ประสิทธิ์ฟาร์ม คลองยาง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
15
นายสมบูรณ์ เปรมปรี ชลประทาน จ.พิษณุโลก
16
น.ส.สงบ ภาคาผล -  
17
นายดิลก พุกเจริญ -  
18
นายดโกวิท สมดี -  
19
นายสมพงษ์ มั่นครุฑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุร
20
นายไฉน น้อยคำมูล -  
21
น.ส.สำเภา พิมพาแป้น -  
22
นายประเทือง อากาศ ลิเบีย  
23
23 นายประสิทธิ์ สีแดง -  
24
   
25
   
26
   
27
   
28
   
29
   
30
   
31